MENU

Ayudas Recibidas

LAS AYUDAS RECIBIDAS

O proxecto obedece a unha serie de apoios por parte das diferentes Administracións do cal queremos deixar constancia. O apoio foi prestado polo GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO COSTA DA MORTE, CONSELLERIA DE PESCA e APOIO FINANCEIRO DA UNION EUROPEA a través dos FONDOS EUROPEO MARITIMO E DE PESCA.

Temos que destacar que todo o proxecto tramitouse baixo a tutela do GRUPO DE ACCIÓN LOCAL COSTA DA MORTE o amparo das axudas económicas que para ditos fins pon a disposición á UNION EUROPEA.

A prioridade dentro da estratexia do FEMP no que se enmarca o noso proxecto foi a seguinte:

PRIORIDADE DO FEMPMARQUE CUN “X”OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE  DO FEMP
PRIORIDADE 4: Incrementar o emprego e a cohesión territorial  XFomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.  
OUTRA PRIORIDADE  OBXECTIVO ESPECÍFICO OUTRAS PRIORIDADES
No caso de prioridade diferentes a 4 indicaranse os datos de execución do proxecto que correspondan de acordo co Regulamento(UE) nº 1242/2014    
OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO (describa o obxectivo xeral do proxecto e a súa relación co obxectivo específico do FEMP seleccionado)RESULTADOS (identifique e xustifique os resultados previstos coa implementación do proxecto)
 O obxectivo xeral relaciónase directamente co obxectivo estratéxico de diversificación económica do FEMP.  

Potenciar o desenvolvemento económico mediante a diversificación económica no territorio, o emprendemento, a mellora das oportunidades de traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar, tomando como referencia a vinculación co mar que ten a zona:  

– a nivel de produto (sendo o identificativo de “Pazo de Trasariz Seafood Events” a efectos de oferta gastronómica);  

– a nivel histórico, cultural e de patrimonio inmaterial (grazas ao propio Pazo onde se albergará esta actividade).  
1/ Xeración de fluxo turístico na zona e, por tanto, de actividade económica enfocada a visitantes e turistas.

2/ Xeración de oferta de eventos e gastronómica, para a poboación local, de localidades próximas e da provincia.  

3/ Promoción e posta en valor da cultura e identidade mariñeira da zona: produto da pesca e marisqueo costeiro artesanal.

4/ Divulgación e posta en valor da historia e patrimonio inmaterial asociado ao pazo.        
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de tres obxectivos específicos) CONTRIBUCIÓN DOS RESULTADOS (como contribúen os resultados a conseguir os indicadores de resultado previstos?)
1/  Dotar a zona dunha oferta experiencial e de calidade relacionada co mar e a historia de Vimianzo, a través dun espazo singular, e cun dobre enfoque: produto do mar; historia e patrimonio inmaterial.
 
2/  Crecemento económico e do emprego na zona a través de mellora da competitividade do destino.
 
3/  Crear un modelo de negocio diferenciado na zona, proclive ao establecemento de sinerxías e á creación de paquetes turísticos con outros negocios (especialmente actividades culturais e de lecer, ou de turismo mariñeiro).
Permite crear emprego asociado ao negocio, incluíndo a presenza de mulleres.

Permite crear unha variada diversificación de actividades: eventos, gastronomía, actividades de lecer.
 
Permite xerar compatibilidades e sinerxías con negocios e iniciativas privadas e públicas, incluíndo produto derivado da pesca costeira e marisqueo artesanal, o cal se porá en valor e particularmente a través da nosa oferta gastronómica.
INDIQUE O GRAO DE CONTRIBUCIÓN AO OBXECTIVO ESPECÍFICO DA PRIORIDADE DO FEMP SELECCIONADA (marque cun “X”)DESCRIBA A CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO FEMP SELECCIONADO
X   Alta
 
Media
 
Baixa
Queremos xerar unha actividade económica que contribúa a poñer en valor os recursos patrimoniais e gastronómicos (produto da pesca e marisqueo artesanal), así como a posta en valor dun tipo de actividade de eventos inmersiva. Levaremos ao cliente nunha viaxe experiencial pola historia de Vimianzo.

Este proxecto persegue o desenvolvemento económico local na área de Vimianzo mediante a diversificación de actividades, o emprendemento e a mellora das oportunidades de traballo.
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOSMARQUE CUN “X”VALOR PREVISTOUNIDADE DE MEDIDA
PRIORIDADE 4
4a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima
Emprego creadoX7Emprego a tempo completo (*)
Emprego mantido (*)Emprego a tempo completo
Nº de negocios creados1Número
Nº de proxectos de diversificación das actividades económicas na zona1Número
Nº de proxectos promovidos por mulleres/xente nova (***)Número
Nº de mulleres que participaron en actividades en formación1Número
En que obxectivo estratéxico se enmarca?1. Fomento e diversificación produtiva da pesca artesanal.
2.Competitividade sostible das actividades relacionadas co mar.
En que obxectivo específico se enmarca?1.1. Mantemento da actividade vinculada co mar.
2.1. Reforzamento dos elementos medioambientais e patrimoniais (tradicional, cultural material e inmaterial).
2.2. Compatibilización do aproveitamento dos elementos medioambientais e patrimoniais para a diversificación.  
¿En qué liña de actuación se enmarca?1.1.1. Mellora dos proxectos e procesos de comercialización dos produtos da Pesca Artesanal.
2.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais e ambientais do mar.
2.2.1. Apoio conxunto ao xeo destino Costa da Morte, con especial énfase na súa consideración como destino accesible.
¿En qué medida se enmarca?1.1.1.1. Mellora das canles curtas de comercialización na mesma comarca e/ou venda nas lonxas.
1.1.1.3 Campañas promocionais dos produtos da Pesca Artesanal e o seus derivados ou transformados.
2.1.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais conxuntos do xeo destino Costa da Morte. No noso caso un patrimonio inmaterial, un patrimonio cultural e patrimonio histórico.
2.2.1.2. Adaptación dos produtos e elementos da oferta do xeo destino para o turismo accesible.
2.2.2.1. Creación e paquetización de produtos turísticos e actividades relacionadas co mar.
2.2.2.2. Mellora da capacidade (cualitativa e cuantitativa) dos establecementos hostaleiros.
2.2.2.4. Campañas de promoción de produtos da Pesca Costeira Artesanal.
2.2.2.5. Accións orientadas á visibilización da Cultura Mariñeira.
¿Cal é o grao de contribución do proxecto á EDLP?   X Alta
  Media
  Baixa  
Describa a contribución do proxecto á EDLPEste proxecto contribúe de maneira notable ás Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo xa que ás medidas que leva a cabo afectan a varias liñas de actuación o que repercute positivamente en máis dun obxectivo específico:
– Mellora das canles de comercialización, a través da posta en valor do produto derivado da pesca e marisqueo artesanal en grandes eventos e de alta significación social.
– Reformas orientadas ao incremento da calidade e da categoría dos aloxamentos e establecementos de hostalaría.
– Ampliación e mellora da oferta das empresas para a incorporación de novos servizos.
– Iniciativas de restauración e gastronomía integradas no programa Come o Mar.
– Apoio á comercialización do turismo mariñeiro.
– Potenciación da cultura mariñeira.
– Innovación e uso das TIC nas ferramentas divulgativas.
– Posta en valor de patrimonio histórico  .
CLOSE
EnglishGalicianSpanish
× ¿Hablamos?